Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen af 1965

Vedtægterne blev senest opdateret på Generalforsamlingen 2022 og kan ses her>>

§ 1

Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965 med hjemsted i Østre Lyng, Nykøbing Sjælland. Foreningen er registreret som CVR nr. 38187945 med c/o adresse: Vejlesøparken 9, 2.TH, 2840 Holte.

§ 2

Foreningen er grundejerforening og ejerlav for samtlige ejere af parceller, der er [eller bliver] udstykket fra matr.nr. 52, 53, 56, 82, 83 og 86 Østre Lyng, Nykøbing Sjælland. Følgende veje er omfattet:

Cederstien Ingeborgsvænge Mangovej Porsevænget
Fyrrestien Jacobsvænge Markstien Rævebakken
Græshoppestien Koglestien Morelvej Svinget
Hirsevænget Kvædevej Olivenvej Valnøddevej
§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt fælles rettigheder og forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vejarealerne, afvandingssystemerne og fællesarealer på området.

§ 4

Når et medlem ophører med at være ejer af sin parcel, er han dermed ophørt som medlem af foreningen og kan ikke gøre krav på dens formue. Den nye ejer kan indtræde i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen.

Stk. 2. Overfor tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 5

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves i første kvartal og alle medlemmerne opfordres til at indbetale beløbet direkte på foreningens bankkonto med angivelse af vejnavn og nummer. Seneste rettidige betalingsdato er den 30. april.

Stk. 2. Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest på generalforsamlingsdagen har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6

Foreningens midler indsættes i anerkendt dansk pengeinstitut i foreningens navn og CVR 38187945. Kasserer disponerer alene over de i pengeinstituttet indsatte midlerne. Formanden er forpligtet til jævnligt at overvåge de gennemførte transaktioner. Alle bilag verificeres af formand og kasserer før regnskabet sendes til revisorgodkendelse. Revisionen kan foretages via elektroniske arkiver.

§ 7

Foreningen tegnes af to medlemmer fra bestyrelsen; ved køb og salg af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen træffer med fuldt bindende virkning for medlemmerne alle bestemmelser i denne sammenhæng.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af juli måned. Datoen for den ordinære generalforsamling skal meddeles på foreningens hjemmeside senest 1. april. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen foretages hovedsageligt via medlemmernes e-mail adresser. Det er medlemmernes ansvar at informerer Bestyrelsen om ændrede e-mail adresser.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab præsenteres og indstilles til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Budgetforslaget behandles og næste års kontingent vedtages
  8. Eventuelt

Bestyrelsen skal senest en uge før generalforsamlingen offentliggøre en oversigt over sidste års regnskab samt et budgetforslag for det kommende år. Omfatter dagsordenen forslag til vedtægtsændring, skal ordlyden af ændringen fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Emner der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag sammen med indkaldelsen og senest 3 dage før generalforsamlingen gøres både indkaldelsen og forslag tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside. Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på  generalforsamlingen.

Stk. 4. Hver parcel har én stemme, der kan afgives ved fuldmagt, dog ikke til bestyrelsesmedlemmer. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Stk. 5. Alle beslutninger på generalforsamlingerne, herunder vedtægtsændringer, træffes ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af deltagere. Afstemningerne foregår, med mindre et eller flere medlemmer ønsker andet, ved håndsoprækning. Generalforsamlingen er, jf. dog § 13, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 6. Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen.

Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt eller såfremt mindst en tredjedel af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt begærer det. Sådan begæring skal for at være gyldig oplyse, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt og senest fire uger efter begæringen er modtaget af bestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling er begæret af medlemmerne og ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er fremmødt, kan dagsordenen afvises.

§ 10

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne vælges for 2 år. 2 hhv. 3 medlemmer afgår årligt. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger desuden hvert andet år 1 suppleant, der træder i stedet for bestyrelsesmedlemmer, der varigt er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem, suppleanten eller en revisor må opgive sit hverv, kan bestyrelsen lade foretage et skriftligt valg i stedet for valg på en generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Til gyldige beslutninger kræves, at alle medlemmer (suppleant) er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at få refunderet udgifter i forbindelse med udøvelse af deres hverv for foreningen.

§ 11

Generalforsamlingen vælger uden for bestyrelsen 2 revisorer, hvoraf én afgår hvert andet år. Endvidere vælges 1 revisor-suppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Revisorerne reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og kontrollerer ved bilag indtægter og udgifter samt afstemmer disse med foreningens indestående i pengeinstitut.

§ 12

Generalforsamlingen kan vedtage et ordensreglement for foreningens område.

§ 13

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt alene med dette formål. For at foreningen skal kunne opløses, skal mindst 2/3 af medlemmerne stemme herfor.

Stk. 2. Såfremt der ikke er fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan besluttes af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. På samme måde træffes der ved opløsningen beslutning om realisation af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses hvis der er gældsforpligtelser.

§ 14

Medlemmerne er forpligtet til at vedligeholde beplantning, veje og grøfter, der grænser op til deres parcel. Det til enhver tid gældende ordensreglement skal overholdes

Således vedtaget på Generalforsamlingen søndag den 2. juli 2017:

Underskrevet af Revisor og Dirigent

NB: Se også Den lille Grønne 2017 fra kommunen.

 

 

Comments are closed.