Loven om Fælles Privatvej

Se lovens tekst her>>

Vejloven om private fællesveje

Vejloven (Bekendtgørelsens §44) siger: ”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.”

Kommunen vurderer om vejarbejdet bedst udføres som enkeltstående arbejder eller som et samlet arbejde. Ved et enkeltstående arbejde pålægges ansvaret og betalingen den/de involverede grundejere. Ved et samlet arbejde pålægges alle grundejerne med trafik til matriklen at dele omkostningerne efter fordelingstal.

Grundejerforeningens fortolkning

Med udgangspunkt i kommunens sommerhuspolitik og tidligere dom i Holbæk ret (se ” Dom i Holbæk Ret: Afsagt den 7. april 2017 i sag nr. BS 7-171/2016”) fastholder GRF1965 følgende fire principper:

  1. Grundejerforeningens private fællesveje administreres efter Afsnit III – Private fællesveje i byer og bymæssige områder
  2. Grundejerforeningens samlede vejsystem på 3.022 meter med tung trafik (renovationsbiler) og 299 meter mindre veje vedligeholdes som et samlet arbejde. Alle ca. 3.320 meter veje i GRF1965 området er tinglyste (som private fællesveje).
  3. Grundejerforeningen anvender samme fordelingstal for alle matrikler, der i BBR er klassificeret som sommerhus (kode 510) eller parcelhus (kode 120)
  4. Medlemskab af GRF1965 er frivilligt, men alle skal betale vejbidrag.

Ad. 1. Ingen tvivl længere. Efter den nye lovgivning i 2015 (se bekendtgørelsen §3) er denne beslutning lovbestemt, hvor det tidligere var en kommunal beslutning.

Ad. 2. Siden 1965 er vejene i grundejerforeningens område vedligeholdt som et samlet vejarbejde. Grundejerforeningens arkiver og regnskaber kan dokumentere dette. Grundejerforeningen kan desuden bevidne (bl.a. ved fotos) at de enkelte grundejere ikke selv har vedligeholdt deres vejstykke ved matriklen bortset fra nogle småreparationer mellem entreprenørens 1-2 årlige vedligehold af vejen. Til småreparationerne anvender grundejeren det vejmateriale, som grundejerforeningen har stillet til rådighed via den lokale vognmand. GRF1965 vedligeholder 8 depoter fordelt efter behov i området.

Ifølge kommunens vejpolitik for sommerhusområdet er vejvedligeholdet generelt klassificeret som et samlet vejarbejde og ikke som et enkelt vejarbejde.

GRF1965 er ikke bekendt med, at kommunen inden for de sidste 10 år har påbudt vejvedligehold som enkeltstående arbejde. Derimod har GRF1965 kendskab til andre påbud i området, så som beskæring af grene, der hænger ud over vejen, fjernelse af ulovligt byggeri (fx udhuse nær ved skel) osv. Derved kan vi se, at kommunen generelt udfører sin pligt som myndighed.

Da ingen grundejer i foreningens område gennem de sidste 10 år selv har udført det nødvendige vejarbejde og da der ikke har været påbud fra kommunen, så sandsynliggøres det, at GRF1965 gennem de sidste 10 år har vedligeholdt vejsystemet som et samlet vejarbejde. Regnskaberne og deres bilag i form af fakturer på vejarbejdet dokumenterer vejarbejdets omfang.

Ad. 3. Alle grundejere med BBR anvendelseskoder 510 og 120 (i alt 148 grundejere i 2020) forventes at have trafik gennem grundejerforeningens fælles vejsystem til deres egen matrikel. Alle de nævnte grundejere har den kommunale affaldsordning, så deres skraldespand bliver tømt efter den kommunale ordning. Langt den største slitage på GRF1965 området forårsages af de store renovationskøretøjer med flerkammersystemer, idet kommunen har indført affaldssortering for alle sommerhusene.

Lastbilernes slitage på vejsystemet er omkring 10.000 gange større end personbilens slid på vejsystemet målt efter ESAL (Equivalent Single Axle Load) systemet, som vejingeniørerne bruger.

Ifølge tømningsplanen 2020 vil renovations lastbilerne køre på vejområdet 38 gange. Slitagen er ækvivalent til at sommerhusejeren kører til og fra sit sommerhus over 100.000 gange i 2020.

Derfor vurderer GRF1965 at alle grundejere med BBR anvendelseskode 510 eller 120 har det samme slid på vejene uanset om de kører 1 gang eller 500 gange til deres sommerhus i 2020. Derfor er et ligeligt fordelingstal en logisk konklusion.

Ud over 5 ubebyggede grunde i GRF1965 området er der ingen andre anvendelseskoder end de nævnte. Derfor fordeles udgifterne ligeligt mellem områdets 148 (2020 anvendelse) grundejere med renovationsordning og med BBR anvendelseskode 510 eller 120.

Ad. 4. Dommen i Holbæk ret (se ” Dom i Holbæk Ret: Afsagt den 7. april 2017 i sag nr. BS 7-171/2016”) siger det klar at: ikke-medlemmer af den lokale grundejerforening er pligtige til at betale vejvedligeholdelsesbidrag ud fra en ligelig fordeling.

Sagsøger var SAGT (Sammenslutningen Af Grundejere i Trundholm), der repræsenterer 92 grundejerforeninger i sommerhusområdet Trundholm i Odsherred Kommune. Dermed er dommen relevant for GRF1965, der er i den præcise samme situation.

Sagsøgte var en navngiven grundejer i området, der nægtede at være medlem af grundejerforeningen.

Dommen blev:

  • At sagsøgte blev frifundet for medlemskab af grundejerforeningen
  • At sagsøgte er pligtige til at betale vejvedligeholdelsesbidrag ud fra en ligelig fordeling.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §45 Stk. 4 og §51 siger:

Dermed fastholder GRF1965, at alle 148 grundejere med BBR anvendelseskode 510 eller 120 skal bidrage til vejvedligehold efter samme fordelingstal. Nemlig en 1/148 del.

Administrationen af Vejbidraget

Hvis grundejeren vælger at være medlem af GRF1965, så betales vejbidraget over kontingentet.

Hvis grundejeren ikke ønsker at være medlem af GRF1965, så opkræves vejbidraget efter regnskabsårets afslutning og revisorgodkendelse af GRF1965 årsregnskabet. Herfra laves et separat regnskab over de fakturaer, der er relateret til vejvedligehold af områdets samlede vejsystem. Alternativt opkræves vejbidraget, når en større faktura fra vores lokale vejentreprenør foreligger efter udført arbejde.

Regnskabet for vejvedligehold indeholder kun refusion af fakturaer (hele beløbet eller et forholdsvis beløb) fra foreningens leverandører. Frivilligt arbejde faktureres ikke i vejbidraget.

Skønsmæssigt er 80 – 85 procent af grundejerforeningens udgifter relateret til vejvedligehold, når man ser det over en årrække. For visse år kan vejbidraget være større end kontingentet, idet der tæres på foreningens reserver i forbindelse med et større vejarbejde.

Såfremt grundejeren tillader GRF1965 at anvende sine kontaktinformationer (herunder e-mail adresse), så kan opkrævningen blive foretaget direkte fra kassereren på samme måde som kontingentet opkræves af foreningens medlemmer. Udgifter til denne service faktureres ikke, da arbejdet dermed er minimalt og desuden er GRF1965 ikke momsregistreret.

GRF1965 kan også vælge at overlade opkrævningerne til en ekstern serviceleverandør (advokat eller foreningsadministrator).

Foreningens holdning er, at man ikke vil bruge kassererens frivillige arbejde på at sende rykkere. Hvis regningen ikke betales inden for den angivne tidsfrist, så overlades sagen til den eksterne serviceleverandør. De administrations- og rykkergebyr, der pålægges opkrævningen af den eksterne administrator, er foreningen uvedkommende og vil ikke optræde i foreningens regnskaber.

Det er også foreningens holdning, at der fra 2019 opkræves vejbidrag fra alle sommerhusejerne i GRF1965 området. Det er særdeles unfair at nogle få sommerhusejere gennem mange år har ladet de øvrige grundejeres medlemmer betale for det vejarbejde, som de nægtede at bidrage til.

Comments are closed.