Teknisk vedligehold af vejene

De tre vejtyper vedligeholdes forskelligt ud fra en teknisk synsvinkel.

Tryk for forstørrelse

De blå veje (ca. 1.320 meter) er de mest trafikerende veje, og som følge deraf anvendes udpræget maskiner til vejvedligehold.

Desuden forstærkes vejenes bæreevne således vejene kan modstå tunge lastbiltrafik – også i vintermånederne.

De grønne veje (ca. 1.700 meter) betragtes som stikveje, der højst benyttes af 20 sommerhusejere. Disse veje har næsten altid en grøn midterrabat, som områdets beboere ønsker bevaret. Vejene vedligeholdes hovedsageligt ved at tilføre vejmateriel i de to hjulspor, således at vejene kan tåle tung lastbiltrafik det meste af året. Lastbiltrafik om vinteren vil til dels ødelægge vejene, så der forestår et reparationsarbejde om foråret.

De gule veje (ca. 340 meter) betragtes som mindre veje, hvor kommunens renovationsbiler ikke kører, men hvor personbiler skal kunne komme frem – også i de regnfulde vintermåneder. Disse veje vedligeholdes i meget begrænset omfang og efter behov.

Teknisk metode til vedligehold af de blå vejstrækninger

I marts 2020 blev alle de blå veje en repareret som et samlet vejarbejde og alle fem veje fik den samme behandling. Her er en beskrivelse af de enkelte faser i vejreparationen.

Se også nyhedsbrevet Fællesvejene Repareres NU!

 1. Beskæring af de træer og buske, der ragede ud over vejen og forhindrede vejarbejdet. Selv om vejene sammen med vejrabatterne er tinglyst på de enkelte matrikler, så disponeres disse arealer som fællesarealer. Så rabatten tilhører fællesskabet og ikke den enkelte sommerhusejer.
 2. Fjernelse af evt. jord i midterrabatten og fejning af hele vejarealet for kviste, nåle fra træerne osv. Dette trin udføres med fejemaskine, da disse fremmeddele ikke må blandes i vejmaterialet, da vejens robusthed dermed svækkes.
 3. Lokalisering af de blå vandventiler, der er placeret i vejen. Disse vandventiler tilhører Odsherred Forsyning og er særdeles vigtige for at kunne styre vandforsyningen i hele området. Der er lokaliseret 9 blå vandventiler i GRF1965 vejområdet. Odsherred Forsyneng var særdeles hjælpsomme i dette arbejde.
 4. Afhøvling af vejene for at fjerne alle hullerne i vejen. Hullerne genopstår hurtigt igen hvis der bare fyldes vejmaterialer i hullerne. Det er vigtigt at eliminere hullernes struktur ved brug af en vejhøvl. Jakobsvænge var dog så ødelagt, at vejen blev kradset op via en stor gummiged inden den almindelige vejhøvl kunne gøre arbejdet færdigt
 5. Påkørsel af nyt vejmateriale af typen 0 – 20 mm lergrus. På de 5 blå veje blev der tilført 8 læs vejgrus á 12 kubikmeter, dvs. 96 kubikmeter svarende til 164 tons.
 6. Etablering af kanaler i vejrabatten til bortledning af regnvand. Regnvandet er grusvejens værste fjende. Derfor afrettes vejene, så regnvandet hurtigt ledes fra midten til rabatten. Og hvis rabatten er højere end vejsiden, så skal der graves afvandingskanaler fra vejen ind i rabatarealerne. Dette arbejde udføres med en minigraver.
 7. Planering af det tilførte vejmateriale. Her anvendes minigraver og vejhøvl. Det sikres at vejmaterialet fordeles jævnt og at vejen bliver højest på midten, så regnvandet bortledes med det samme frem for at danne vandpytter, der straks bliver til store huller i grusvejen.
 8. Vejen tromles med henblik på at forstærke vejens overflade inden der åbnes op for almindelig færdsel.
 9. Kontrol af alle vejstrækninger for at korrigere evt. fejl og mangler
 10. Eventuel behandling med støvbinder på Jakobsvænge.

Senere på året planlægges 1 – 2 behandlinger med vejhøvl og trommel.

Se fotografierne nederst på siden.

NB: Læs om en anden grundejerforenings metode til vejforbedringer her>>

Teknisk metode til vedligehold af de grønne vejstrækninger

I marts 2020 testede vi en prisbillig alternativ metode til vedligehold af de grønne veje på en strækning på godt 200 meter. Vejforbedringerne blev udført samlet, hvor en gruppe sommerhusejere på vejen gik sammen og dannede et vej-team.  Her er en beskrivelse af de enkelte faser i vejreparationen.

Frivillig Vejarbejdet

 1. Beskæring af de træer og buske, der ragede ud over vejen og forhindrede vejarbejdet. Selv om vejene sammen med vejrabatterne er tinglyst på de enkelte matrikler, så disponeres disse arealer som fælles arealer. Så rabatten tilhører fællesskabet og ikke den enkelte sommerhusejer.
 2. Fjernelse af evt. jord i midterrabatten og fejning af hele vejarealet for kviste, nåle fra træerne osv. Dette trin udføres med kost eller havetraktor, da disse fremmeddele ikke må blandes i vejmaterialet, da vejens rubosthed dermed svækkes.
 3. Kanterne i vejhullerne løsnes ved hjælp af en hakke eller spade, så hullerne ikke genopstår kort tid efter reparationen. Alternativt kan man få den lokale vejentreprenør til at komme med en smal harve og løsne det øverste gruslag i vejen.
 4. Leverance af et læs nyt vejmateriale af typen 0 – 20 mm lergrus. Et vognlæs indeholder 12 kubikmeter (ca. 20 tons) og tippes af i 2 – 4 bunker. Dette er den økonomisk billigste måde at få leveret vejgrus på, da denne metode ikke kræver kran på lastbilen.
 5. Vejgruset fordeles i de to vejspor via trillebør og skovl fra det frivillige vej-team. Alternativt kan vejgruset læsses på en trailer og fordeles derfra.
 6. Vejgruset komprimeres enten via en pladevibrator (kan lejes i byggemarkedet) eller ved forsigtig kørsel med bil.
 7. Etabler afvandingskanaler hvor det er nødvendigt.

I det givne forsøg fik vi repareret godt 200 meter grusvej for under 4.000 kr. Dertil kom en del frivillige arbejdstimer, hvor eksisterende haveredskaber blev benyttet. I øvrigt havde vi en meget hyggelig eftermiddag med god stemning.

Teknisk metode til vedligehold af de gule vejstrækninger

De gule vejstrækninger benyttes under normale omstændigheder kun til personbiler. Her undgås de tunge renovationsbiler ved at skraldespandene står placeret ude ved den tilstødende grønne vej. De gule vejstrækninger består typisk af to hjulspor med græs i midten og på siderne. Hjulsporene fyldes op med et lag tyndt grus fra den nærmeste af de 9 depoter med vejmaterialer.

NB: Ved større byggeprojekter udlægges køreplader af jern (minimum 14 mm) på bygherrens regning og dermed sikres en stabil køreflade til betonbilerne.

Fotos fra vejreparationerne i marts 2020

Comments are closed.