Generalforsamlingen søndag den 3. juli 2016 – Invitation

Østre Lyng, den 7. juni 2016

Hermed inviteres medlemmer til Generalforsamlingen på Lyngkroen, Rørvigvej 127 kl. 9:30

Download invitationen her>>

Download regnskabet for 2015 her>>

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge, før generalforsamlingen afholdes, dvs. søndag den 26. juni 2016.

Forslag skal sendes til Formand Birthe Riddersholm birthe@riddersholm.dk eller til privat adresse Vejlesøparken 9, 2.th, 2840 Holte

Ad punkt 3: bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr. Der fremlægges budget for 2016 på generalforsamlingen

Ad pkt. 4: Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år:

  • Finn Frederiksen er på valg og ønsker genvalg.
  • Ingelise Dige Semark er på valg, hun ønsker ikke genvalg

Suppleanter: Vælges for 2 år

  • På valg er Flemming Mølgaard (Ønsker genvalg).

Ad pkt. 5: På valg er revisor Orla Lundholm, ønsker ikke genvalg.

Ad pkt. 6: Vedrørende grenafhentning henvises til tidligere års beslutning om at tage emnet op ved generalforsamlingen hvert år. Der stemmes om det på dagen. Hvis ordningen fortsættes afhentes grene som tidligere efter skolernes  efterårsferie (uge 42).

Ad pkt. 6: Evaluering af projektet om oprensning af vandløb. Herunder betaling af opgravning af vejgennemføring til lodsejer.

En lodsejer har betalt for at genetablere gennemløbet af åen ved Ingeborg Vænge. Bestyrelsen foreslår at lodsejeren kompenseres for udlæg, da det har betydning for hele området at åen løber frit. Bestyrelsen foreslår endvidere at de store åer fortsat vedligeholdes. Der stemmes om det på dagen.

Ad pkt. 6: Forslag om store sten med indskrift i stedet for skilte.

Vore skilte køres ned at de store lastbiler, der kommer på vore veje. Det foreslås fra bestyrelsen af de mest udsatte udskiftes med indgraverede kampesten. Prisen for en kampesten med indgravering og transport udgør ca. 4.500 kr. Det vil betyde at der ikke skal købes nye skilte på udsatte steder fremover. Der stemmes om det på dagen.

Ad pkt. 6: Etablering af vejbump på Jakobs Vænge.

Der køres alt for stærkt på Jakobs Vænge og det giver enorme støvgener for lodsejerne. Det er muligt at få tilladelse til at etablere vejbump, hvis de er belyst. Vi har flere lysstandere på Jakobs Vænge, så der burde kunne opnås tilladelse fra Politiet. Der stemmes om det på dagen.

Kontingentet på 400 kr. kan betales ved indgangen til lokalet, hvor generalforsamlingen afholdes – eller indsættes i Danske Bank på registrerings nr. 1551 og konto nr. 3139247.

Husk: at angive sommerhusets vejnavn og husnummer.

På gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen

Comments are closed.